AVÍS LEGAL
INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del que estipula l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, procedim a facilitar-te la informació pertinent.

Responsable

Identitat: JANA TOOLS, S.L.

CIF: ES-B95211843

Adreça postal: Txorierri Etorbidea, 13. 48150 Sondika

Correu electrònic: info@jana-tools.com

Finalitat

Gestió de la relació de contacte que mantens amb nosaltres com a client potencial, proveïdor, etc. per tal que puguem respondre els teus missatges i, si escau, enviar-te la informació i la documentació necessàries o que pugui ser del teu interès.

Les teves dades es conservaran, mentre no en sol·licitis la supressió, durant el termini necessari per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del seu tractament.

Legitimació

RGPD: 6.1.a) L’interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, per a una o diverses finalitats específiques.

Destinataris

No n’està prevista la cessió ni la comunicació de les dades.

Drets

L’interessat té dret a accedir a les seves dades personals, així como a sol·licitar la rectificació d’aquelles que siguin inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir, entre altres motius.

En determinades circumstàncies, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades o a sol·licitar-ne la limitació. En tal cas, aquestes dades sols es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

L’interessat pot exercir materialment aquests drets posant-se en contacte amb l’empresa, mitjançant un escrit que trametrà a l’adreça o al correu electrònic indicats en l’epígraf «Responsable», la qual al seu torn li facilitarà un formulari perquè hi pugui expressar la seva sol·licitud.